Gedachten bij… Epifanie

Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken – Driekoningen

Bemoediging en inspiratie op het feest van Epifanie, zondag 2 januari 2022

Naast de mogelijkheid om mee te vieren met de online viering die uitgezonden wordt vanuit de kathedraal van Utrecht op deze zondag om 10.00 uur (zie hiervoor de landelijke site: www.oudkatholiek.nl ) wil ik ook een gedachte en gebed meegeven als bemoediging en verbinding nu wij weer op fysieke afstand van elkaar zijn.

U kunt mij altijd bellen wanneer u behoefte hebt aan een gesprek.
Ik ben hiervoor beschikbaar.

Een goede zondag gewenst en met hartelijke groet,

rector Wim van den Berg,
06 250 168 39

Evangelie (Matteüs 2, 1-12, NBV)
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.

Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Overweging
Vandaag vieren we Epifanie ofwel Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken. God maakt zich bekend in Jezus Christus aan heel de wereld. Dat is de essentie van het Kerstfeest. We noemen dit feest ook wel het feest van Driekoningen. Drie koningen, eigenlijk waren het wijzen, die komen Jezus hulde brengen en daarmee wordt ons duidelijk dat er een heel bijzonder kind geboren is.

Er waren ook wel al herders geweest, maar die waren toevallig in de buurt, zou je kunnen tegenwerpen, even afgezien dan nog van al die engelen die hen op weg stuurden naar de stal, maar nu zijn er wijzen gekomen uit het oosten, die een ster volgden en die koninklijke geschenken meenemen: goud, wierook en mirre. Het verhaal laat ons hiermee zien dat dit kind wel een heel bijzondere belofte inhoudt. En meteen maakt dit verhaal ons ook duidelijk dat de wereld ongerust wordt. De wereld, naar voren komend in de persoon van koning Herodes, raakt ontsteld. Een nieuwe koning, een nieuwe manier van omgaan met de dingen, een nieuwe manier van omgaan met wetten en gewoonten. Iemand die jou van je plaats kan dringen, Herodes wordt er nerveus van en heel Jeruzalem met hem.

Kerstmis is ook wakker geschud worden door dit nieuwe pasgeboren kind. Het is klein en onschuldig, het is kwetsbaar, maar het roept ook op tot iets nieuws, tot een andere manier van kijken. Ja zelfs naar meer dan 2000 jaar, roept het ons ook op tot verandering. Het roept ons op tot het openstellen van je hart voor de ander.

De koningen namen geschenken mee, wij nemen geschenken mee. Als je goed kijkt zie je ze ook in onze samenleving. Het jonge paar dat met kerstmis zomaar een eenzame oudere uitnodigde op hun kerstmaal, of degene die iedere twee weken een paar uur van zijn vrije tijd besteed om iets leuks te ondernemen met iemand met een verstandelijke beperking.

Of die vrouw die al jaren mantelzorg verricht voor haar zieke man. En al die mensen die in verenigingen activiteiten verzorgen voor hun leden, of in onze kerk waar mensen zich belangeloos inzetten voor de opbouw van onze gemeenschap. O ja, en al die mensen die iets ondernemen om vluchtelingen een warm welkom te geven. En ik zou er nog zoveel meer kunnen noemen en u waarschijnlijk ook. Dat zijn geschenken aan het pasgeboren kind, dat zijn onze geschenken aan elkaar.

Kerstmis vieren, Driekoningen vieren, dit nieuwe jaar vieren, het mag een uitdrukking van onze vreugde zijn, een uitstralen van al onze blijheid omdat God mens is geworden in Jezus Christus en wij in hem mogen ervaren dat we welkom zijn bij elkaar, dat we welkom zijn bij God zelf.

Nu zijt welkome… ik wens ons allen een zalig nieuwjaar waarin we nog meer welkom mogen zijn bij elkaar!

Gebed van het feest
God, Gij hebt heden,
met een ster als geleide,
uw enige Zoon geopenbaard aan de volken.
Geleid ons, die U thans kennen door het geloof,
daarheen waar wij uw heerlijkheid
volmaakt mogen aanschouwen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Collecte
Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte ten bate van onze statie over te maken op rekeningnummer NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.