Gedachten bij…. de eerste zondag na Epifanie

Bemoediging en inspiratie bij de eerste zondag na Epifanie, zondag 9 januari 2022

Naast de mogelijkheid om mee te vieren met de online viering, die uitgezonden wordt vanuit de kathedraal van Utrecht op deze zondag om 10.00 uur (zie hiervoor de landelijke site: www.oudkatholiek.nl ), wil ik ook een gedachte en gebed meegeven als bemoediging en verbinding nu wij weer op fysieke afstand van elkaar zijn. De overweging is dit keer geschreven door Herman Ueffing, lector van de H. Maria Magdalena parochie in Eindhoven.

U kunt mij altijd bellen wanneer u behoefte hebt aan een gesprek. Ik ben hiervoor beschikbaar.

Een goede zondag gewenst en met hartelijke groet,

rector Wim van den Berg,
06 250 168 39

Evangelie (Lucas 3, 15-16.21-22, NBV)

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur. Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Overweging

Johannes de Doper kondigt Jezus aan die zal dopen met de heilige Geest en met vuur. De evangelist  Lucas verwijst hier ook al indirect naar wat hij schreef in de Handelingen op het Pinksterfeest, dat de Geest kwam met tongen van vuur…- Wat is dat: aangestoken worden door een vurige Geest?

– Johannes doopte met water. Het is een doop van omkeer. Hij riep: ‘ga anders leven, kies een nieuwe weg in je leven, leg je oude leven af!’- Op diverse media, YouTube-filmpjes, video’s kun je ze tegenkomen: vaak nog jonge mensen, die ooit een rampzalige zijweg zijn ingeslagen en daarmee zichzelf onderuit haalden, vanwege verslaving of andere verkeerde keuzes. Om dan tóch je om te keren, de doodlopende weg te verlaten – want het is “zonde van je leven”! – en dat zondige leven los te laten, vervolgens vergeving te krijgen … Het is als gedoopt worden: ‘kopje onder gaan’ en dan als herboren opstaan en voortaan anders gaan denken en leven..!

Niet ieder van ons zal zo’n proces van bekering hebben meegemaakt. Of toch wèl iemand? En fantastisch, wanneer je dan hoort en ziet, dat  er jongeren zijn die de ommekeer gemaakt hebben en nu soms juist andere jongeren helpen uit de shit te komen. Zijn zij aangestoken door die vurige Geest waarmee Jezus doopte? Waardoor mensen aangeraakt zijn en die de Geest, die vuur en liefde is, doorgeven. Wij hebben mensen nodig, elkaar nodig om geïnspireerd te raken door het goede en elkaar de goede weg wijzen!

– Op 12 december j.l. stelde ik in de viering van Schrift en Gebed onszelf de vraag: wanneer was u in uw leven echt enthousiast? En waarom? Waarbij en-thou-siast een woord is, niet zomaar een woord, maar het duidt een gevoelen aan, namelijk een ‘vol zijn van God’, uit het Grieks -in-God-zijn (en theos eimi). Wie vol van God is, is dus eigenlijk enthousiast, er straalt iets van goddelijke Geest uit. Daar denk ik aan, wanneer ik iemand enthousiast zie zijn! – Welnu, het is deze Geest, waarvan Jezus vervuld werd bij de doop – in de gedaante van een duif! – en vurig doopt Jezus al zijn volgelingen met die Geest van God, zodat die verder gaat, aanstekelijk werkt. Hoe zie ik dat terug? In enthousiaste mensen! In de vruchten van de Geest, zoals Paulus die noemt: vriendelijkheid, rechtvaardigheid, deugdzaamheid, vredelievendheid…

Mogen wij allen ondergedompeld worden in die heilige Geest, de Geest van God en zo “boordevol God’ zijn, Kind van God, in-God-zijn: enthousiast!

Gebed van de dag

toen Jezus in de Jordaan werd gedoopt
daalde de Geest op hem neer
en hebt Gij hem geopenbaard als uw geliefde Zoon.
Wij bidden U:
dat U ook in ons
die uit water en Geest zijn herboren
steeds uw vreugde mag vinden.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Collecten

Nu wij niet fysiek kunnen samenkomen kunnen er ook geen collecten in onze kerk worden gehouden na de viering. De kosten blijven wel doorlopen, daarom ons vriendelijk verzoek om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van onze statie.

Eigen kerk
Wij nodigen u uit om uw gaven voor de collecte ten bate van onze statie over te maken op rekeningnummer NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’. 

Stichting Leergeld
U bent ook uitgenodigd om uw gaven te geven voor de Stichting Leergeld (meer informatie over deze stichting kunt u vinden in de laatste nieuwsbrief, (dubbelnummer dec. -jan.). U kunt uw gaven overmaken op rekeningnummer NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland onder vermelding van ‘collecte Stichting Leergeld’. 

Hartelijke dank voor al uw gaven.